Aydınlatma Beyanı

ERCANLAR YUMURTA YARKA YEM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SAN.VE TİC.A.Ş.
ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

 1. Veri Sorumlusu

Ercanlar A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kimlik, iletişime ilişkin kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • İletişim faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Ercanlar A.Ş. Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlere imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

 • muhasebe, finans ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla ve aşağıda sayılan işlenme şartları çerçevesinde hizmet verilen veya alınan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, iştiraklerimiz veya bağlı ortaklıklarımıza ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, belgelerin sizlerle paylaşıldığı portal, telefon, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve ilgili işlemeye ilişkin açık rızanızın varlığı çerçevesinde veya Kanun m. 5/2 (a)’da düzenlenen işlemenin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”; m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; veyahut m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 1. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Ercanlar A.Ş.’ye yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına resmi internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu yine internet sitemizde de bildirilen Mithatpaşa Cad. No.878/1 Göztepe Konak İzmir adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

* İşbu Aydınlatma Beyanı  (“Beyan”), metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yeni yayın tarihindeki metin geçerli kabul edilecektir.

01/13/2022